Wizyt:
Dzisiaj: 1Wszystkich: 8046

Regulamin

 

 

IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS KONTRABASOWY

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ MUZYCZNYCH I i II st.

im. prof. TADEUSZA PELCZARA

w Warszawie.

 

REGULAMIN

1. Organizator.

Organizatorem Konkursu Kontrabasowego im. prof. Tadeusza Pelczara jest:

Centrum Edukacji Artystycznej oraz

 Zespół Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych I i II st. nr 3

im. G. Bacewicz w Warszawie. 

 

2. Termin.

W założeniu konkurs jest imprezą cykliczną, która ma odbywać się, co dwa lata. Obecna, czwarta edycja odbędzie się w dniach: 16 -17 listopada 2019r.

 

3. Miejsce.

Zespół Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych I i II st. w Warszawie

im. G Bacewicz, ul. Tyszkiewicza 42

 

4. Cele:

- popularyzowanie i propagowanie kontrabasu w szkołach muzycznych II st.

- prawidłowe kształtowanie dźwięku.

- wzrost poziomu gry na kontrabasie wśród uczniów szkół muzycznych.

- rozwijanie techniki gry i muzykalności.

- możliwość skonfrontowania umiejętności gry na instrumencie.

- wzajemne poznanie oraz integracja uczniów, nauczycieli i szkół.

- wymiana doświadczeń dydaktycznych i pedagogicznych między nauczycielami.

- przygotowanie uczniów do nauki w szkołach muzycznych wyższego stopnia.

- stworzenie możliwości zapoznania się z formą egzaminu do orkiestry zawodowej.

 

 

 

5. Uczestnicy.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas kontrabasu szkół muzycznych I i II st. Do konkursu nie zostaną dopuszczeni uczniowie szkół muzycznych II st. którzy są równocześnie studentami wyższych uczelni muzycznych.

Uczestnicy będą podzieleni na następujące kategorie:

Grupa I – uczniowie do trzeciego roku (włącznie) nauki gry na kontrabasie.

Grupa II – uczniowie powyżej trzeciego roku naukigry na instrumencie

 

6. Program.

W grupie I przesłuchania uczestników będą jednoetapowe.

W grupie II będą dwa etapy.

Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do wykonania programu solowego w całości z pamięci /nie dotyczy to fragmentów utworów orkiestrowych/.

 

 

Grupa I

1.     dwie zróżnicowane części sonaty staroklasycznej / Marcello, Fesch, Galiard, Telemann, Corelli, Strunc, Vivaldi/

2.     Tomasz Prawdzik - Miniatury na kontrabas i fortepian / wydawnictwo CEA

 ISMN 979-0-9013381-5-9/

jeden z utworów do wyboru.

 

Grupa II

 

    Etap I

            Wybrane i opracowane przez jury fragmenty partii orkiestrowych, wykonane zgodnie                              z zapisanym smyczkowaniem, artykulacją i kolejnością /materiały nutowe do

             pobrania na stronach konkursu/.

    

     Etap II

       1.  J. S. Bach - II Suita wiolonczelowa /opracowanie Tadeusz Pelczar wydawnictwo PWN/ dowolnie wybrany taniec/ bez Preludium/

       2. Tadeusz Pelczar - Album kontrabasisty z. II, III, IV - dowolnie wybrany utwór.

       3. G.F. Haendel - Sonata g-moll /opracowanie Wincenty Śliwiński PWN/, dwie   kontrastujące części.

 

7. Jury.

1.     Wszystkich uczestników konkursu przesłuchiwać będzie jury powołane przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej.

2.     Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.

3.     O przyznaniu i podziale nagród decyduje jury.

4.     W jury będą zasiadać czynnie grający muzycy - nauczyciele gry na kontrabasie w szkołach muzycznych II st. jak i profesorowie z wyższych uczelni w kraju i zagranicą.

5.     W skład jury nie mogą wchodzić nauczyciele uczniów uczestniczących w konkursie.

6.     Jury specjalną decyzją może potraktować nagrody, jako regulaminowe jak i pozaregulaminowe.

 

8. Nagrody.

 

1.     Jury przyzna nagrody i wyróżnienia regulaminowe i poza regulaminowe.

2.     Nagrody będą przyznane równolegle w obu grupach.

3.     Jeżeli jury uzna może przyznać nagrodę Grand Prix, dla szczególnie uzdolnionego uczestnika konkursu.

4.     Za wykonanie wybranych fragmentów partii orkiestrowych, zostanie przyznana nagroda specjalna.

5.     Za najlepsze wykonanie  fragmentu Suity J. S. Bacha w opracowaniu prof. Tadeusza Pelczara istnieje możliwość przyznania przez jury nagrody specjalnej.

6.     Jury może również wyróżnić nagrodą nauczyciela kontrabasu za najlepiej przygotowanych uczniów do konkursu.

7.     Wyróżnienie, decyzją jury mogą także otrzymać pianiści-akompaniatorzy.

 

 

9. Postanowienia końcowe.

 

1.     Niniejszy regulamin został napisany przez organizatorów i autorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian, o których uczestnicy zostaną bezzwłocznie powiadomieni.

2.     Konkurs dla Grupy I jest jednoetapowy i odbywa się w ciągu jednego dnia                    (16 listopada 2019r). Wyniki zostaną ogłoszone po zakończeniu przesłuchań wyznaczonych na ten dzień i obradach komisji. Również wówczas zostaną wręczone nagrody laureatom Grupy I.

a.     Konkurs Grupy II jest dwuetapowy. Etap I  odbędzie się pierwszego dnia przesłuchań konkursowych   16 listopada 2019r.

b.     Przesłuchania II etapu odbędą się dnia 17 listopada 2019r.

3.     Po oficjalnych częściach kończących przesłuchania w obu grupach, przewidziane są konsultacje dla nauczycieli i uczniów prowadzone przez członków jury. Pierwszego dnia dla Grupy I, a drugiego  dnia dla Grupy II.

4.     Osoby uczestniczące po raz drugi w konkursie, nie mogą wykonywać repertuaru z poprzedniej edycji.

5.     Organizatorzy nie pokrywają kosztów przejazdów, jak i noclegów i wyżywienia.

 

6.     Regulamin i formularz zgłoszeniowy, jak i wybrane fragmenty partii orkiestrowych, oraz obowiązkowy utwór współczesny dla Grupy I, można pobrać ze strony internetowej konkursu lub szkoły:  www.konkurs-pelczar.edu.pl  lub www.bacewicz.edu.pl

7.     Zgłoszeń należy dokonywać  internetowo na adres szkoły: sekretariat@bacewicz.edu.pl

8.     Termin zgłoszenia upływa z dniem 20.10.2019r.

9.     Przedstawicielem organizatorów udzielającym informacji jest dyrektor organizacyjny konkursu  Jacek Kicman tel. 513-051-231 mail: jacek.kicman@gmail.com lub sekretariat szkoły (22) 632-10-09 w 107 czynny oprócz sobót od 08 –do 16.00

10.                      O umieszczeniu na liście i kolejności występu uczestnicy zostaną powiadomieni internetowo do dnia 10.11.2015r.

11.                      Przesłuchania są otwarte dla publiczności.

12.                      Wszelkie nagrody rzeczowe ufundowane przez instytucje i osoby prywatne powinny być zgłoszone do sekretariatu konkursu przed jego rozpoczęciem.

13.                      Uczestnicy są zobowiązani do przyjazdu z własnym instrumentem i akompaniatorem.

14.                     Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom sale do ćwiczeń na terenie ZPOSM.